Regulamin Akademii Kubusia

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NARCIARSKIEGO AKADEMIA KUBUSIA W TYLICZU

Celem działania Przedszkola Narciarskiego Akademia Kubusia  jest autorski program szkolenia poprzez zabawę oraz ćwiczenia mające na celu bezpieczne zachowanie się dzieci i młodzieży na stoku.
Program szkolenia dostosowany jest do okresu rozwojowego dzieci a także ich umiejętności indywidualnych.

Warunkiem przynależności do Przedszkola Narciarskiego Akademia Kubusia  jest :
Zgłoszenie dziecka poprzez arkusz rezerwacyjny lub wiadomość e-mail oraz wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna do uczestnictwa w PN i akceptacja regulaminu Przedszkola.

Opłacenie kwoty 250 zł jako zadatku – najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć w kasie Szkoły Narciarskiej POMARAŃCZA lub na rachunek bankowy podany w odpowiedzi na zgłoszenie.

Przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Charakterystyka zajęć w Przedszkolu Narciarskim Akademia Kubusia w Tyliczu :
Zajęcia na nartach dla dzieci i młodzieży

Zajęcia i zabawy ogólnorozwojowe na śniegu.

Formy rywalizacji drużynowej i indywidualnej  dla dzieci w trakcie rozgrzewki i w trakcie zajęć właściwych, w tym zawody sportowe na nartach na zakończenie każdego turnusu.

Przerwy regeneracyjne w ciepłym pomieszczeniu, połączone z przerwą
na owoce i napój a na zakończenie zajęć w każdym dniu ciepły jednodaniowy posiłek.

W cenie zajęć znajdują się :

Pomoc techniczna i praktyczna w doborze sprzętu

Opieka koordynatora Akademii a także opieka instruktorów prowadzących
 
Nauka oraz doskonalenie jazdy na nartach w grupach

Wykwalifikowana opieka pedagogiczna oraz instruktorska ( SITN PZN, MENiS)

Posiłek regeneracyjny w trakcie dnia ( drożdżówka lub owoc + herbata lub sok)

Posiłek w postaci jednodaniowego obiadu lub suchy prowiant na zakończenie każdych zajęć

Warunkiem uczestnictwa dziecka w przedszkolu jest stawienie się na zajęciach w wyznaczonych godzinach oraz w wyznaczonym miejscu.
Opóźnienia z winy uczestnika działają na jego niekorzyść.
Miejsca spotkań ustalane są z instruktorami/opiekunami na dzień przed rozpoczęciem zajęć

Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt.

Uczestnik Przedszkola Narciarskiego Akademia Kubusia na czas zajęć otrzymuje od organizatora kamizelkę narciarską, z którą w trakcie zajęć będzie identyfikowany przez innych instruktorów a także obsługę Stacji i pracowników Szkoły Narciarskiej.
Za zgubienie lub zniszczenie kamizelki opiekun prawny uczestnika zajęć zostanie obciążony opłatą w wysokości 120 zł w dniu zgłoszenia jej zaginięcia lub zniszczenia. .
(W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach dziecku, które posiada niewłaściwy strój lub sprzęt)

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzic (opiekun) zobowiązany jest powiadomić prowadzącego telefonicznie co najmniej na 2 godz. przed rozpoczynającymi się zajęciami- w innym wypadku opiekun prawny uczestnika zajęć będzie zobowiązany do opłacenia zajęć zgodnie z cennikiem usług.

Odliczeń udzielamy tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanej choroby dziecka lub zmiany warunków atmosferycznych na takie, które w dużym stopniu uniemożliwiają prowadzenie zajęć na stoku. W przypadku rezygnacji z usługi przez uczestnika i nie zgłoszenie tego faktu organizatorowi odpowiednio wcześniej-  PN nie dokonuje zwrotów za usługę.

Zajęcia będą prowadzone profesjonalnie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów mających uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia zajęć z dziećmi (odpowiednie przygotowanie pedagogiczne)

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.15 a odbiór dzieci odbywać się będzie do godziny 13.30 w umówionym miejscu.  W przypadku dzieci do 5 roku życia instruktor ma prawo skrócić zajęcia do godziny 13.00 i pozostały czas zajęć spędzić w bawialni leśna chatka. Opiekun uczestnika Akademii zobowiązuje się stawiać na zajęcia 15 min przed ich rozpoczęciem.
W przypadku spóźnienia opiekuna prawnego po zakończeniu zajęć – uczestnik Akademii zostanie zgłoszony do siedziby Szkoły Narciarskiej POMARAŃCZA (bawialnia Leśna Chatka)  i oddany pod opiekę koordynatora Bawialni. Opiekun będzie zobowiązany do opłacenia w bawialni Leśna Chatka opłaty wynikającej z usługi opieki nad dzieckiem wg. cennika bawialni.

Klient oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w Przedszkolu Narciarskim organizowanym przez Szkołę Narciarską POMARAŃCZA  w Tyliczu.

Rodzice (opiekunowie) i dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, edycję zdjęć oraz publikacje osiągnięć dzieci na stronie internetowej
www.tylicz.ski www.e-tylicz.pl oraz na profilu facebook Akademii Kubusia w Tyliczu

Potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu zostało wyrażone podczas dokonania
rejestracji elektronicznej lub w siedzibie Szkoły Narciarskiej POMARAŃCZA.

.